Stor potential i ny järnväg mellan Göteborg-Oslo

Norge är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Göteborg och Oslo är två av nordens största städer med stark tillväxt. I stråket ligger nordens största hamn och sträckan Göteborg-Oslo är en del i EU:s prioriterade stomnätskorridorer. Årligen förekommer ca 14 miljoner resor (97% väg) och dagligen färdas ca 2500 lastbilar över Svinesund.

Den 28 november arrangerade Göteborg-Oslo samarbetet konferens i Stockholm om gränsöverskridande järnvägssatsningar för framtidens infrastruktur. Samtliga närvarande var överens om att det är hög tid att bygga en effektivare och snabbare järnvägsförbindelse mellan Göteborg-Oslo.

Läs mer

 

Remissvar svensk nationell plan 2018-20129

Utgångspunkterna för Göteborg-Oslo samarbetets remissvar är att järnvägen mellan Göteborg och Oslo har pekats ut som en brist i det nya förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Förutsatt att regeringen ställer sig bakom Trafikverkets förslag är det av vikt att Göteborg-Oslo samarbetet och Trafikverket samarbetar i framtagandet av ett fördjupat underlag för ökad kunskap om bristerna och möjliga åtgärder inför nästa revidering år 2022. Att nu även Norge i sin transportplan har pekat ut behovet av en KVU för gods mellan Oslo och Göteborg, visar att nu är frågan aktuell samtidigt i båda länderna. Detta möjliggör för utökat samarbete i utrednings- och finansieringsfrågor mellan länderna och att vi gemensamt dessutom kan vända oss till EU för eventuell medfinansiering för utbyggnad av EU:s prioriterade stomnätskorridorer.

Läs mer

Comments are closed.